Just Relax & Real Eve

Algemene Voorwaarden Real Eve

Artikel 1. Definities

 1. Facilitator: Eva Vromans/Real Eve

 2. Cliënt: de wederpartij van Eva Vromans/Real Eve

 3. Training: Diverse behandelingen, classes en trainingen, veelal op basis van

  Access Consciousness® methoden en technieken en anders

 4. Overeenkomst: de afspraak voor een deelname aan een behandeling, training of class

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de facilitator enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de facilitator zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs) afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.

 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de facilitator schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één training. Na afloop van een training kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

  – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering en vergoeding van investering

 1. Annulering van deelname aan een training dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

 2. Voor annulering van deelname aan een training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een training is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een training is de cliënt 100% van het bedrag voor de training verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de training verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.

  Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een training, is de cliënt 100% van het bedrag voor de training verschuldigd.
  De facilitator is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de facilitator te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de facilitator verschuldigd is.

 3. Bij deelname annulering, door de Cliënt zelf, voor een reeds vooraf betaalde training en de vraag om het bedrag terug te storten, worden €25,- incl. administratiekosten in rekening in gebracht om de terugstorting van het bedrag en een creditfactuur te voorzien, ed. Dit wordt in mindering gebracht bij de terugstorting en zal vermeld worden op de factuur.

 

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De facilitator zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover facilitator daartoe wettelijk verplicht is of aan de facilitator hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.

 2. De facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

1. De tarieven voor trainingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Een training dient binnen 10 dagen na het ontvangen van de factuur en tenminste 48 uur voorafgaand aan de aanvangsdatum van de training te worden voldaan per bankoverschrijving.

 2. Ingeval een training wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de facilitator een factuur ontvangen.

 3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de facilitator te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de training door de facilitator is sprake van een inspanningsverplichting.

 2. De facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige

  wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van de training bij de cliënt, of na het verkopen van producten aan de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de facilitator. De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 3. De facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de facilitator mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 4. De aansprakelijkheid van de facilitator voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een training.

 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de facilitator beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de facilitator aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door de facilitator is het Nederlands recht van toepassing.

 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de facilitator

  die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Eindhoven bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon

 1. De facilitator zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.

 2. De facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt, middels welke manier van communicatie dan ook.

Artikel 12. Audio Opnames van trainingen

1. Live Classes – trainingen in groepsverband. Deze audio opnames worden uiterlijk 10 dagen na afloop van de trainingen via wetransfer aan alle deelnemers verzonden. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de audio opnames en andere geleverde documenten te downloaden en op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

Artikel 13. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

 1. Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens trainingen video- of audio opnames te maken.

  Ook is het niet toegestaan om beelden live uit te zenden via social media of andere

  distributiekanalen, tenzij Eva Vromans hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 2. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je

  niet langer mag deelnemen aan het evenement.

 3. Het is een deelnemer van een training niet toegestaan om werkboeken, PDF sheets afbeeldingen,

  beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren of aan anderen door te geven, tenzij Eva Vromans vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal juridische gevolgen hebben.

 4. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens de training die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 5. Beeld- portret- en audio rechten – Eva Vromans kan tijdens trainingen opnames maken (foto’s, video’s en audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar of te zien is of op audio te horen is. Eva Vromans heeft het recht om deze beelden en audio te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media.

Artikel 14. Verklaring
1. Eva Vromans verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat

het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt Eva Vromans/Real Eve aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend arts of specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt zijn/haar fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de cliënt zijn/haar eigen leven en toekomst.

Real Eve | E.S. Vromans Arnaudinaplein 20 | 5645 BH Eindhoven
+31 (0)6 34513442 | eva.sara.vromans@gmail.com KVK 59.01.20.72 | BTW 182897631-B01